Ùghdaran Bhatarsaigh agus na Raiders


 

Bhatarsaigh agus na Raiders Gaelic book

Lisa Storey – fiosrachadh goirid

Tha Lisa (Lisy Dhonnchaidh Mhòir) à Bhatarsaigh.  Rugadh agus thogadh i ann.  Bha a h-athair na ‘raider’ (chaidh e don phrìosan ann an Dùn Èideann an 1908, còmhla ri naoinear eile) agus tha beagan eòlais aice air cuspair an leabhair ceangailte ris a' bhlog seo.   

Nuair a bha i ag obair aig Sgoil Eòlais na h-Alba anns na 1960an, bhiodh i a' dol dhachaigh agus bha i an-sàs ann an clàraidhean le muinntir an àite leithid Nan Eachainn (neo Nan NicFhionghuin mar a chanas feadhainn rithe).  'S e 'endogenous research' a tha cuid a' toirt air a seo.

Tha Lisa air grunn leabhraichean a sgrìobhadh agus tha i air a bhith an-sàs ann am  foillseachadh airson iomadach bliadhna.  

Mar eisimpleir, bha i os cionn CLÀR, companaidh foillseachaidh Gàidhlig, eadar 1996-2021 (25 bliadhna).  Rinn iad grunn leabhraichean.  Tha Lisa air sgur aig CLÀR a-nis - tha iad air dealachadh gu càirdeil - ach tha i fhathast an luib Leabhraichean Beaga (stèidhichte 1986) agus Clò Phabaigh (2022).  

Am measg na leabhraichean a rinn i thar nam bliadhnachan, chuir i ri chèile D.M.N.C.: sgrìobhaidhean Dhòmhnall Mhic na Ceàrdaich (CLÀR, 2014) agus sgrìobh i Muinntir Mhiughalaigh (CLÀR, 2007).

'S i bha a’ teagasg an Inbhir Nis aig an toiseach (agus a' strì gus sgoil Ghàidhlig fhaighinn) nuair a chaidh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a chur air dòigh an Inbhir Nis agus Glaschu an 1985.

Eadar 2014-2018, bha i an luib iomairt strì gaidhlig-tv, ceangailte ri Gàidhlig agus BBC ALBA - a' feuchainn ri cur às do na fo-thiotalan Beurla loisgte agus a' strì gus barrachd Gàidhlig fhaicinn - agus a chluinntinn - anns na prògraman.   Bha leithid Aonghas Dubh MacNeacail, Aonghas Pàdraig Caimbeul, Tove Skutnabb-Kangas, Robert Phillipson, Ishi NicIlleathain agus Robbie Anndra MacLeòid an-sàs ann còmhla rithe.

Tha Lisa a’ fuireach an Inbhir Nis. 

Aonghas MacLeòid – fiosrachadh goirid

Buinidh Aonghas MacLeòid do dh’Inbhir Nis agus Barraigh (mac Christine Chaluim a Dot).   Choisinn  Aonghas dotaireachd aig Oilthigh Ghlaschu air dàin fada ann am bàrdachd an 20mh Linn. Rinn e rannsachadh cuideachd air an sgrìobhadair Barrach Dòmhnall Mac na Ceàrdaich (D.M.N.C.) mar phàirt den cheum maighstireachd aige.

Tha ùidh mhòr aig Aonghas ann an litreachas, poilitigs agus eachdraidh.   Thòisich e bhith ag obair ann am poilitigs ann an 2007, agus tha e fhathast ag obair mar rannsaichear agus neach-taic sgìreil. Bha e na Rùnaire Nàiseanta air Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba bho 2016-2020.

Ged a chaidh a thogail air Tìr-Mòr bha e tric a' tadhail air a chàirdean ann an Àird Mhòr agus Bruairnis. Tha e air a bhith na neach-taic don deasaichear air an iris cliùitich Èireannaich Irish Pages.

Tha Aonghas a’ fuireach ann an Glaschu.

www.bhatarsaigh.com

 

 

 

 

 
 

Comments

Popular posts from this blog

Gnothach eadar-nàiseanta - international

LÈIRMHEAS - BHATARSAIGH AGUS NA RAIDERS