Posts

Leabhar ri fhaighinn

Image
2023 - càite am faigh mi an leabhar ùr seo? Ri cheannach an-dràsta bho:  Clò Phabaigh, am foillsichear (òrdain 'First Class' sa phost): https://bhatarsaigh.bigcartel.com Bùth Bharraigh - anns a' bhùth neo air-loidhne  https://www.buthbharraigh.co.uk/product-page/bhatarsaigh-agus-na-raiders Ceòlas Uibhist - anns a' bhùth neo air-loidhne https://www.ceolas.co.uk/product/bhatarsaigh-agus-na-raiders/   An Taigh-Cèilidh ann an Steòrnabhagh https://en-gb.facebook.com/taighceilidh/ Bùth SMO, an t-Eilean Sgitheanach https://www.smo.uhi.ac.uk    Cuiribh fios gu Sabhal Mòr Ostaig aig: fios@smo.uhi.ac.uk Comhairle nan Leabhraichean. Agus deagh àiteachan eile. Bhatarsaigh agus na Raiders. ISBN 978-18384484-1-7, 2023  Sgrìobhte agus deasaichte le Lisa Storey agus Aonghas MacLeòid.   Eòghan a' Bhàilidh agus D.M.N.C. cuideachd. Clò Phabaigh, 85 pages, pàipear. www.bhatarsaigh.com 

Gnothach eadar-nàiseanta - international

Image
Beagan fiosrachaidh, mar thoiseach-toiseachaidh air a' bhloga seo, do dhaoine aig nach eil Gàidhlig: Bhatarsaigh agus na Raiders How much do we value our island communities around the world? Most people provide a fairly positive response to such a question.  Politicians and leaders are often strident in their enthusiasm: "Yes, of course, island communities matter."   But how successfully do our well-meaning approaches translate into action?   How effective, for example, are local and central government efforts in  promoting long-term island sustainability?  How are minoritised languages affected? Are we going about our efforts in the right way?   The international challenges for island communities in the 21st Century are significant.  As the scholars John E. Hay, Donald L. Forbes and Nobuo Mimura suggest "global change in a variety of forms impinges directly or indirectly on the environment and sustainability of these island communities." The significance of t

A' tighinn

Image
Ga fhoillseachadh ann an ùine nach bi fada...         Bhatarsaigh agus na Raiders Tha eachdraidh iongantach aig Eilean Bhatarsaigh. Tro chainnt nan daoine fhèin, tha an leabhar ùr seo a’ toirt sùil bheag air an eilean bho thoiseach an 20mh Linn chun an latha an-diugh. Gnothach na Raiders, mar eisimpleir, agus mar a thug an ùine a chuir deichnear seachad sa phrìosan an Dùn Èideann buaidh air strì an fhearainn ann an iomadach àite eile an Alba. Thug e crathadh air poilitigs, mar a tha Aonghas MacLeòid ag aithris.  Dhùisg iomairt Bhatarsaigh muinntir an àite agus chaidh meuran den Land League a stèidheachadh air feadh Bharraigh goirid às a dhèidh. Am b’ fhiach an spàirn, ge-tà? Sgrìobhte agus deasaichte le Lisa Storey agus Aonghas MacLeòid.   ISBN 978-18384484-1-7, 2023   Clò Phabaigh, 85 pages, pàipear. BIC classification categories (Beurla): Non-fiction, political activism, history, land rights, oral history, art of indigenous people. Tuilleadh fiosrachaidh aig www.bhatarsaigh.c